ทำดีทุกวัน
นายนริศสันต์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
e-mail : krunarissci2506@gmail.com