นางสุวรีย์   ขอพิมาย
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา 30110
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
081-0704951
e-mail - suwaree1819@hotmail.com

สืบค้นข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2555
   5 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1  
   6 พฤษภาคม 2555 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4  
   8 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว เลือกวิชาเพิ่มเติม ม.1  
    9 พฤษภาคม 2555 ประกาศผล รายงานตัว  ม.4  
   10 พฤษภาคม 2555 ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียน
   11 พฤษภาคม 2555 ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียน
   12 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.1
   13 พฤษภาคม 2555 มอบตัวนักเรียน ม.4
   14 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
   15 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
   16 พฤษภาคม 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
RSS ครอบครัวข่าว

กสทช.ตั้งตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
   กสทช. ตั้งตู้แดงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะ สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการคอรัปชั่น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการมองหาช่องทางการร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติเยี่ยมชม

26420

สื่อใช้สอนประกอบการเรียนรู้