PM-School


ข้อมูลโรงเรียน

        โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 189 ไร่ 11 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน 110 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา และพื้นที่บริเวณศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 78 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา  อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
        เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนดังต่อไปนี้

 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียนพิมายวิทยา
' โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว'

อัตลักษณ์พิมายวิทยา
'ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย'

คติธรรมประจำโรงเรียน
โยคา เว ชายเต ภูริ ซึ่งหมายถึง ' ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ '

ปรัชญาประจำโรงเรียน
' สร้างคนให้สูงค่า ทั้งปัญญาและคุณธรรม '

คำขวัญของโรงเรียน
' วิชาเลิศ เทิดคุณธรรม ก้าวล้ำการกีฬา พัฒนาประชาธิปไตย '

สีประจำโรงเรียน
' สีขาว-แดง '

    
โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.011519 sec.