krutammy


วิชา ง33202 โครงงานคอมพิวเตอร์
Slide โครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบการเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน

ตัวอย่างรายงาน 5 บท

ตัวอย่างโครงงาน 5 บท สื่อการสอนวิชาภาษาไทย

ตัวอย่างปก..

ตัวอย่าง บทนำ,กิตติกรรมประกาศ,สารบัญ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลบทที่ 4

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล

รูปแบบบอร์ดโครงงาน

Slide หน้าจอนำเสนอ
ฟอร์มเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.018979 sec.