Teerasin


1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. แบ่งกลุ่มศึกษาหนังสือเรียนตามหัวข้อ ดังนี้

- ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 12-20
- แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 21-29
- ความเปลี่ยนแปลงจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้า 30-35
    ไฟล์หนังสือ ลิ้งค์1  ลิ้งค์สำรอง

2. นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์ลงในการดาษที่ครูแจกให้ และทำ ใบงานที่ 1.1 

3.  อภิปรายและสรุปความรู้กับผู้สอน

4. ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือ หน้า 5-11 เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

5. ทำ ใบงานที่ 1.2 

6. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.007927 sec.