จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
78

• หญิง
141

รวม
219
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
106

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
52
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
8

• ครู
169

• พนักงานราชการ
9

• อัตราจ้าง (สอน)
4

• หัวหน้างาน
10

• เจ้าหน้าที่
37

• ลูกจ้างประจำ
6

• อัตราจ้าง (งาน)
7

• ลูกจ้างชั่วคราว
14

• หัวหน้าระดับขั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
2

• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
23

• วิทยาศาสตร์
36

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23

• ศิลปะ
13

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31

• ภาษาต่างประเทศ
25

• สุขศึกษาและพลศึกษา
13

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
7

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
5

• งานวัดผล
1

• งานประชาสัมพันธ์
1

• งานทะเบียน
1

• งานการเงิน
1

• งานคอมพิวเตอร์
12

• งานภาษาจีน
2

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
3

• งานวิชาการ
2

• งานปฏิคม
3

• งานโสตทัศศึกษา
3

• งานแนะแนว
1

• รักษาความสะอาด
8

• รักษาความปลอดภัย
5

• บริการ
3

• ช่างครุภัณฑ์
3

• พนักงานขับรถ
1

• ครูสอนดนตรี
1

• ผู้ประสานงานครูต่างประเทศ
1

• ลูกจ้าง SP2
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1