จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
80

• หญิง
140

รวม
220
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
113

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ไม่ระบุ
46
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
8

• ครู
173

• พนักงานราชการ
11

• อัตราจ้าง (สอน)
8

• หัวหน้างาน
10

• เจ้าหน้าที่
42

• ลูกจ้างประจำ
6

• อัตราจ้าง (งาน)
6

• ลูกจ้างชั่วคราว
10

• หัวหน้าระดับขั้น
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
2

• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
23

• วิทยาศาสตร์
37

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25

• ศิลปะ
15

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34

• ภาษาต่างประเทศ
26

• สุขศึกษาและพลศึกษา
13

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
7

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
6

• งานวัดผล
1

• งานทะเบียน
1

• งานการเงิน
2

• งานคอมพิวเตอร์
13

• งานภาษาจีน
2

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
3

• งานวิชาการ
2

• ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
1

• งานปฏิคม
3

• งานโสตทัศศึกษา
3

• งานแนะแนว
2

• รักษาความสะอาด
4

• รักษาความปลอดภัย
4

• บริการ
4

• ช่างครุภัณฑ์
3

• พนักงานขับรถ
1

• ครูสอนดนตรี
1

• ผู้ประสานงานครูต่างประเทศ
1

• ลูกจ้าง SP2
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1