จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
79

• หญิง
133

รวม
213
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
99

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2

• ไม่ระบุ
57
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
4

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้ากลุ่มสาระ
8

• ครู
156

• พนักงานราชการ
12

• อัตราจ้าง (สอน)
3

• หัวหน้างาน
11

• เจ้าหน้าที่
36

• ลูกจ้างประจำ
9

• อัตราจ้าง (งาน)
6

• ลูกจ้างชั่วคราว
17

• หัวหน้าระดับขั้น
6

• ผู้ดูแลระบบ
1
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• กลุ่มงานบริหารวิชาการ
2

• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2

• กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2

• กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
2

• ระดับชั้น ม.1
1

• ระดับชั้น ม.2
1

• ระดับชั้น ม.3
1

• ระดับชั้น ม.4
1

• ระดับชั้น ม.5
1

• ระดับชั้น ม.6
1

• ภาษาไทย
16

• คณิตศาสตร์
21

• วิทยาศาสตร์
33

• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23

• ศิลปะ
9

• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31

• ภาษาต่างประเทศ
23

• สุขศึกษาและพลศึกษา
13

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2

• งานบุคลากร
5

• งานสารบรรณ
7

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานปกครอง
6

• งานวัดผล
1

• งานทะเบียน
1

• งานการเงิน
2

• งานคอมพิวเตอร์
12

• งานภาษาจีน
1

• งานยานพาหนะ
1

• งานอนามัยโรงเรียน
2

• งานวิชาการ
2

• งานปฏิคม
4

• งานโสตทัศศึกษา
2

• งานแนะแนว
1

• รักษาความสะอาด
10

• รักษาความปลอดภัย
5

• บริการ
4

• ช่างครุภัณฑ์
5

• พนักงานขับรถ
2

• ครูสอนดนตรี
1

• ผู้ประสานงานครูต่างประเทศ
1

• ลูกจ้าง SP2
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1