......นักเรียนที่เรียนกับครู ห้อง ม.2/1, ม.6/2 , ม.6/7 , ม.6/8 .....

You're so clever student.

Basic Physics - Science Earth Astronomy and Space - Physics5 ตามลำดับลงล่าง
                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                   .
            ม. 6 สายวิทย์ เรียนฟิสิกส์พื้นฐาน 4 บท             .
    ************************************** .
                  1. Motion                                                 
                  2. Field of Force                                       
                  3. Wave & Sound                                    
                  4. Nuclear Physics                                  .
     เป็นเนื้อหาฟิสืกส์ที่ใฃ้สอบ O-net , GAT , PAT     .       
   ***************************************
ฟิสิกส์พื้นฐาน ว33101                 
ตัวชี้วัด ว33101 ฟิสิกส์พื้นฐาน1                
หลักสูตรฟิสิกส์พื้นฐาน1                            
                                                             .
 การเคลื่อนที่   
     - แบบแนวตรง    006A  006B             
     - แบบวิถีโค้ง            010A                
      014A    014B  014C  014D    
   - แบบวงกลม                       
   - แบบสั่น                                    
   - แบบหมุน                                      
 สนามของแรง       007A  007B           
   - สนามโน้มถ่วง - แรงระหว่างมวล          
   - สนามไฟฟ้า -แรงระหว่างประจุ             
    011A  011B  011C   011D
   - สนามแม่เหล็ก -แรงระหว่างชั้วแม่เหล็ก  
013A  013B  013C  013D
 คลื่น   Waves.ppt                 
   - สมบัติของคลื่น                   
   - คลื่นน้ำ                              
        004A   004B  
   - คลื่นเสียง   005A  005B  005C       
   - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า    เฉลยโจทย์ ฯ  
รังสี                     
  - สัญลักษณ์นิวเคลียส            
  - ไอโซโทป                          
  - การสลายนิวเคลียส            
  - พลังงานยึดเหนี่ยว             
  - ปฏิกิริยานิวเคลียร์              
     020A  020B  020C 
  ความรู้มีอยู่ทั่วไปสุดแท้แต่ว่าใครจะสนใจ                                                

 

แหล่งที่มา...ฟิสิกส์ โครงสร้าง2....
     001A  002A  003A  003B  003C  004A
     004B  005A  005B  005C  006A  006B
     007A  007B  008A  008B  008C  009A
     009B  009C  010A  011A  011B  011C
     011D  012A  012B  012C  012D  012E
     012F  013A  013B  013C  013D  014A
     014B  014C  014D  015A  015B  015C 
     016A  016B  016C  017A  017B  018A 
     018B  018C  018D  019A  019B  019C 
     019D  019E  019F  020A  020B  020C
       เรียบร้อย.......

****************************************************

   

ฟิสิกส์5 ว33201    
หลักสูตรฟิสิกส์5       ผลการเรียนรู้ ว33201 ฟิสิกส์5  
ผลการเรียนรู้.doc     คำอธิบายรายวิชา-.doc 

 หนังสือเรียน ฟิสิกส์5 สสวท. ( IPST.)
  17. ของไหล
  18. ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
  19. ฟิสิกส์อะตอม
  20. ฟิสิกส์นิวเคลียร์
         ภาคผนวก    .   
( กระทรวงศึกษาธิการ ) 

บทเรียนที่เรียนไปแล้วและใช้สอบระหว่างภาค  

ของไหล  ของไหล-สสวท 
              ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1.
ใบความรู้ที่ 1 ความหนาแน่น
         ความดันในของเหลวขึ้นกับความลึก  
ใบความรู้ที่ 2 ความดันของของเหลว 
ใบความรู้ ความดันในของไหล หน้า 1,2,3.doc  
ใบความรู้ เครื่องมือวัดความดันในของไหล หน้า 4,5.doc
ใบความรู้ แรงดันกับเขื่อนกั้นน้ำ 
ใบความรู้ เครื่องมือวัดความดันในของไหล หน้า 1,2,3.doc 
ใบความรู้ เครื่องมือวัดความดันในของไหล หน้า 4,5.doc 
          แรงดันของเหลวต่างชนิดในหลอดตัวยู 
          เครื่องมือวัดความดันของของไหล  
ใบความรู้ที่ 3 กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก 
ใบความรู้ กฏของพาสคัล หน้า 1,2.doc 
          ตัวอย่าง กฏของพาสคัล.doc 
ใบงานที่ 1 เรื่องความหนาแน่นและความดันในของไหล

              ผลการเรียนรู้ข้อที่ 2.
ใบความรู้ที่ 4 แรงลอยตัวและหลักอาร์คิมีดีส   
ใบความรู้ แรงลอยตัวหลักอาร์คิมีดิส.doc   
ใบความรู้ แรงลอยตัวหลักอาร์คิมีดิส2.doc  
         ความตึงผิว   
         ความหนืด  
           ผลการเรียนรู้ข้อที่ 3.
ใบความรู้ที่ 5 อัตราการไหล หลักเบอร์นูลลี (พลศาสตร์ของของไหล)  
         สมการแบร์นูลลี กับ แรงยกใต้ปีก     
จาก MV สมการแบร์นนูลลี 1.doc  จาก MV สมการแบร์นนูลลี 2.doc  
           แบบฝึกหัดท้ายบทที่17.pdf 
ใบงานที่ 1-2-3 ( ในไฟล์เดียวกัน )
           ผลการเรียนรู้ข้อที่ 4.
ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส-สสวท
      - MV Heat 
      - ใบความรู้เรื่อง ความร้อน 
      - ใบความรู้ ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ
      - ความร้อนที่สสารเปลี่ยนสถานะ   ความร้อนแฝง 
      ใบงานที่ 4 เรื่อง ความร้อน  
           ผลการเรียนรู้ข้อที่ 5.
แก๊สอุดมคติ
      -ใบความรู้ที่ 9 กฎของบอยล์
      -ใบความรู้ที่ 10 กฎของชาร์ลส์   
        ใบความรู้ที่10 กฎของชาร์ล
      -ใบความรู้ที่ 11 กฎของอาโวกาโดร
      -กฎของแก๊ส.ppt  
      -สมการแก๊ส 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊สสมบูรณ์.pps 
       - ใบงานที่ 5 สมบัติของแก๊ส 
           ผลการเรียนรู้ข้อที่ 6
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
    - พลังงานจลน์เฉลี่ย-อัตราเร็วเฉลี่ย ของก๊าซ.pptx   
    - ใบความรู้ที่ 12 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  
    - กฎของก๊าซ-ก๊าซอุดมคติ-ก๊าซจริง-ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ-ก๊าซผสม-กฎการแพร่ผ่าน.ppt
    - MV แบบจำลองแก๊ส
    - สมการพลังงานจลน์ของแก๊ส  
    - อัตราเร็วเฉลี่ยของก๊าซ.ppt   อัตราเร็วเฉลี่ยของก๊าซ.pptx
    - สมการอัตราเร็วเฉลี่ยของแก๊ส  
    - สรุปสมการแก๊ส  
     ใบงานที่ 6 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
           ผลการเรียนรู้ข้อที่ 7.
พลังงานภายในของระบบและงานที่ทำโดยแก๊ส  
        - พลังงานจลน์เฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยของก๊าซ.ppt  
        - กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์    
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์  
ความร้อน พลังงานภายในของระบบ    
       - พลังงานภายในของระบบ    
        ใบงานที่ 7 พลังงานภายในระบบ 
พลังงานภายในระบบ ( Internal energy of system ) 
พลังงานภายในของระบบและงานที่ทำโดยแก๊ส  
 
***************Something For You  In Midterm Exam *********************
บทสรุปจากห้องเรียนอะตอม-นิวเคลียร์   
 ฟิสิกส์อะตอม 
วีดีโอ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม MiniVDO_Atom 
Atom_Animation_part1    
Atom_Animation_part2    
ภาพสไลด์ประกอบการเรียนรู้ฟิสิกส์อะตอม
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 8
การค้นพบอิเล็กตรอน  
แนวคิดอะตอมของดาลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
สเปกตรัมของอะตอมของก๊าซ
การแผ่รังสีของวัตถุดำ
ทฤษฎีอะตอมของโบร์
การทดลองของฟรังก์และเฮิร์ตซ์
รังสีเอกซ์
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 9
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
สมมุติฐานของเดอ บรอยล์
ผลการเรียนรู้ข้อที่ 10
กลศาสตร์ควอนตัม
หลักความไม่แน่นอนและโอกาสที่จะเป็นไปได้
โครงสร้างอะตอมตามทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม  
ฟิสิกส์อะตอม – พร้อมแบบทดสอบ
แหล่งที่มา http://www.pec9.com/lesson/phyonline20008.php
- ตัวอย่างการคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง
- ใบงานที่ 2 เริ่มค้นพบถึงรังสีเอกซ์
- ใบงานที่ 3 โฟโตอิเล็กทริก คอมป์ตัน เดอบรอยล์
- ใบงานที่ 4 ควอนตัม ความไม่แน่นอน อะตอมแบบควอนตัม
- แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่องฟิสิกส์อะตอม 

----------------------------------------------------------
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
วีดีโอ เรื่อง  
MV Nuclear Physics  
      ฟิสิกส์นิวเคลียร์ MiniVDO_Nuclear 
ภาพสไสลด์ขณะเรียน  
        ผลการเรียนรู้ข้อที่ 11
- กัมมันตภาพรังสี    นิวเคลียร์.ppt
- การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
- องค์ประกอบนิวเคลียส
- การสลายนิวเคลียสกัมมันตรังสี
          ผลการเรียนรู้ข้อที่ 12.
- ไอโซโทป
- เสถียรภาพของนิวเคลียส
- แรงนิวเคลียร์
- พลังงานยึดเหนี่ยว
         ผลการเรียนรู้ข้อที่ 13.
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- ฟิชชัน
- ฟิวชัน
- พลังงานนิวเคลียร์
        ผลการเรียนรู้ข้อที่ 14.
- ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี
- พลังงานนิวเคลียร์
- กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
- อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
- การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี  
        - ตัวอย่างการคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง
        - ใบงานที่ 5 กัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนนิวเคลียส องค์ประกอบนิวเคลียส การสลายนิวเคลียสกัมมันตรังสี  ไอโซโทป เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ พลังงานยึดเหนี่ยว
        - ใบงานที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน พลังงานนิวเคลียร์
 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน

        - ใบงานที่ 5  
        - ใบงานที่ 6 
- แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ – พร้อมแบบทดสอบ
แหล่งที่มา http://www.pec9.com/lesson/phyonline20008.php

*************************************************

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  ว33161

 หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ 
 1. โลกและการเปลี่ยนแปลง
 2. ธรณีภาค
 3. ธรณีประวัติ
 4. เอกภพ
 5. ดาวฤกษ์
 6. กำเนิดระบบสุริยะ
 7. เทคโนโลยีอวกาศ
 ( สสวท. )    
หลักสูตรโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
คำอธิบายรายวิชา-.doc 
ผลการเรียนรู้ ว33162 ดาราศาสตร์ฯ  
ผลการเรียนรู้.doc 
โลกและการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ 1.
-      โครงสร้างโลก   สไลด์ 
ตัวชี้วัดที่ 2.
-      ธรณีภาค    สไลด์ 
-      การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก  ขัอสอบ
ตัวชี้วัดที่ 3. 
-      แผ่นดินไหว   PPT    สไลด์
-      สึนามิภาพสไลด์
-      ภูเขาไฟระเบิด     สไลด์
ตัวชี้วัดที่ 4. 
       ผลของแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ตัวชี้วัดที่ 5
.  
-     ธรณีประวัติ    สไลด์ 
ตัวชี้วัดที่ 6.
       ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา
******************** 
ดาราศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 7.
-      เอกภพ   กาแล็กซี่  
ตััวชี้วัดที่ 8.
-      ดาวฤกษ์ 
-      กลุ่มดาว  แกะ  คนคู่  ปู   คนแบกหม้อน้ำ  คนยิงธนู  ตาชั่ง  วัว
       สิงโต  หญิงสาว  นายพราน  หงส์ 
       ค้าวคาว  ลูกไก่  นกอินทรีย์  พิณ  หมาเล็ก
       หมีใหญ่  หมีเล็ก  ดาวเหนือ  ดาวโจร
       ปลาคู่  แมงป่อง  แพะทะเล(ดาวมกร)
-      ตำนานกลุ่มดาว  12ราศี  เทพเจ้ากรีก
-      ระบบสุริยะ  พุธ  ศุกร์  อังคาร  พฤหัส
       เสาร์  ยูเรนัส  เนปจูน  ดาวหาง   ดาวเคราะห์น้อย
-      ระบบสุริยะในท้องฟ้า  ฝนดาวตก  
เทคโนโลยีสู่อวกาศ 
ตัวชี้วัดที่ 9.
-      ยานอวกาศ    
ตัวชี้วัดที่ 10.   
-      ดาวเทียม   
ตัวชี้วัดที่ 11.
       ประโยชน์จากดาวเทียม

   ***************************************

สถิติเยี่ยมชม

175150

สืบค้นข้อมูล

หนังสือพิมพ์

กิจกรรม

กระทู้ล่าสุด

ศูนย์ภาษาจีน
เว็บบอร์ด : ศูนย์ภาษาจีน
อบรม
เว็บบอร์ด : โรงเรียนพิมายวิทยา
ง33202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เว็บบอร์ด : เว็บบอร์ด วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง23202
RSS ข่าววิทยาศาสตร์

อุปกรณ์กล Antikythera กับการวิจัยโบราณคดีใต้ทะเล
   วันหนึ่งในฤดูในไม้ร่วงก่อนจะถึงเทศกาลอีสเตอร์ปี 1900 เพียงเล็กน้อย ขณะเรือเก็บฟองน้ำของชาวเกาะ Symi ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดินทางถึงเกาะ Antikythera ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะ Kythera กับเกาะ Crete เรือได้ถูกพายุพัดโหมกระหน่ำ


8 ก.ค.ดาวศุกร์สว่างที่สุดในรอบปี
   ชวนชม "ดาวศุกร์สว่างที่สุดครั้งสุดท้ายในรอบปี 2563" เช้ามืด 8 ก.ค.นี้ ทางทิศตะวันออก


ปลุกชีพพืชโบราณ 32,000 ปีให้ออกดอกบานอีกครั้ง
   นักวิทยาศาสตร์ทำให้พืชโบราณอายุ 32,000 ปีออกดอกบานอีกครั้ง หลังจากคืนชีพให้เมล็ดที่ฝังอยู่ใต้ชั้นดินเยือกแข็งที่อาร์กติก ภายใต้ความพยายามถอดจีโนมพืช เพื่อไขปริศนาว่าเมล็ดพืชคงทนยาวนานขนาดนั้นได้อย่างไร


สอดส่ายสายตา
   กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (telescope) ซึ่งมีกำลังขยายสูงและควรใช้คู่กับขาตั้งกล้อง และแบบสองตา (binocular) ซึ่งกำลังขยายต่ำกว่าและสามารถใช้มือทั้งสองข้างถือส่องได้ เป็นที่นิยมในหมู่นักนิยมไพรมาเนิ่นนาน


โชว์หลักฐานไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตที่แอนตาร์กติกา
   นักวิทยาศาสตร์โชว์หลักฐานไมโครพลาสติกในสิ่งมีชีวิตหากินตามผิวดินที่แอนตาร์กติกา ชี้ปัญหามลพิษขยะพลาสติกหยั่งลึกถึงห่วงโซ่อาหารที่อยู่ไกลและโดดเดี่ยวจากส่วนอื่นๆ ของโลกแล้ว