เว็บไซต์โรงเรียนพิมายวิทยา อ.พิมาย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา พัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน และเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

      อนึ่ง บทความ เครื่องหมายการค้า รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นสิทธิของเจ้าของบทความ เครื่องหมายการค้า และข้อมูลอื่นใด ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์จะอ้างอิงแหล่งที่มาตามความเหมาะสม และใช้เพื่อประกอบการศึกษาเท่านั้น 

      หากผู้เข้าชมเว็บไซต์พบข้อผิดพลาด หรือต้องการให้ปรับปรุงเว็บไซต์ในด้านใด กรุณาติดต่อ webmaster : admin@pm.ac.th จะขอบคุณยิ่ง