นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
{ค.บ. ,ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)}
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทร  0862454089
E-mail: malaiporn.lai@gmail.com

     
         5/ 1,5,8,9 ให้ส่งเอกสารบทที่ 1 พร้อมสรุปคะแนนที่ได้ ลงชื่อส่งในวันที่ 2-6 กย.2562
       

 
  

       

  
นักเรียนม.5 ทุกคนต้องเรียนคณิต-วิทย์เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร worldclass
standard school.

 

สถิติเยี่ยมชม

170184

คณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง(โคราช) สพฐ.2

สืบค้นข้อมูล

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย