นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
{ค.บ. ,ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)}
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนพิมายวิทยา
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทร  0862454089
E-mail: malaiporn.lai@gmail.com

งานวิจัย(บทคัดย่อ)/กระบวนการPLC/นวัตกรรม

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

     5/ 1,7,8 ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียน
        
       

 
  

       

  
นักเรียนม.5 ทุกคนต้องเรียนคณิต-วิทย์เป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตร worldclass
standard school.

สถิติเยี่ยมชม

194027

คณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง(โคราช) สพฐ.2

สืบค้นข้อมูล

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย