กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

  

 


นายอรรถพล สะเกตรัมย์
ตำแหน่ง ครู
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

 
นางศศิรินทร์ อติวัฒน์อังกูร
ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 


นางสายฝน  ศิริทรัพย์
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   

 


นางสาวสุภาวดี กิตติวิศิษฎ์
ตำแหน่ง ครู 


นางสุวรีย์ ขอพิมาย

ตำแหน่ง ครู


นางทิพพา แก้วหนองแสง

ตำแหน่ง ครู
 


นายสมชาย คล่องชอบ
ตำแหน่ง ครู 


นางรัศมี สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู


นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา 

ตำแหน่ง ครู

 
นางทัศนีย์  รอดกลาง
ตำแหน่ง ครู


 นางสาวนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์
ตำแหน่ง ครู


นายวิทยา ยางกลาง
ตำแหน่ง ครู


นางวรกมล  ยางกลาง
ตำแหน่ง ครู

 
นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
ตำแหน่ง ครู


นายเอกชัย บุญทิสา
ตำแหน่ง ครู


นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง ครู


นายพีรพล  พวงทวี
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปัทมพร  ฉิมงาม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัตนา  จันทรคลี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัชชา  เทียนชัยมงคล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจันจิรา  จงเย็นกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 


นางสาวสโรชา   พิรัมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย