กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  

 นางทิพพา แก้วหนองแสง

ตำแหน่ง ครู

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 

 

นางมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา 

ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 

 

 
นางมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู

 
นางสมศรี นิยมสุข
ตำแหน่ง ครู

 
นายสุพชัย พูพิมาย
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวสุภาวดี กิตติวิศิษฎ์
ตำแหน่ง ครู 


นางอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม
ตำแหน่ง ครู


นายไพฑูรย์  สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง ครู

  
นางรัศมี สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู


นางสุวรีย์ ขอพิมาย

ตำแหน่ง ครู


นายสมพร บุญประมวล
ตำแหน่ง ครู 


นายสมชาย คล่องชอบ
ตำแหน่ง ครู 


นางศศิรินทร์ อติวัฒน์อังกูร
ตำแหน่ง ครู

 
นางทัศนีย์  รอดกลาง
ตำแหน่ง ครู


นางวรกมล  ยางกลาง
ตำแหน่ง ครู

 
 นางสาวนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์
ตำแหน่ง ครู


นางสายฝน  ศิริทรัพย์
ตำแหน่ง ครู


นายเอกชัย บุญทิสา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นายพีรพล  พวงทวี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 


นางสาวสุุภาวดี  สุวรรณพรหม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย