กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

 
  
นางลัดดาวัลย์ รักกุศล
ตำแหน่ง ครู    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายสนิท แก้วหนองแสง
ตำแหน่ง ครู 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจรูญ ธรรมประชา
ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

นายไพรวัลย์  คำหาญพล
ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวิลาวรรณ พัฒนกุล
ตำแหน่ง ครู 

นางนันท์นภัส เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู 

นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญ
ตำแหน่ง ครู

นางจิตร์นภา อุดมผล
ตำแหน่ง ครู 

 


นางสาวสดใส สุขสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู

นายบรรจง หมอก็เป็น
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
ตำแหน่ง ครู  

นายจรัญ เข็มพิมาย
ตำแหน่ง ครู  
 
นางนันทกาต์ แสงรัศมี
ตำแหน่ง ครู


นายสมพล  ระวังงาน 
ตำแหน่ง ครู 

นางสาววรรณวรี วัฒนพายัพกุล
ตำแหน่ง ครู 

นายประมวล  โตโคกสูง
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา
ตำแหน่ง ครู

นายธีรศิลป์  นิยมสุข
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู
 

นางโสภา ละดาดก
ตำแหน่ง ครู


 นางสาวชุติมา  ลัดนอก

ตำแหน่ง ครู 


นางกัลยารัตน์  อินทร์คำน้อย
ตำแหน่ง ครู


 นางสาวปรารถนา  สืบค้า
ตำแหน่ง ครู

  นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู


  นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
ตำแหน่ง ครู


นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปัทมา  นามแสงผา
ตำแหน่ง ครู

นายณัตพล  พลธรรม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนิภาพรรณ  กุดนอก
ตำแหน่ง ครู


นางสาวหทัยชนก ชนะชัย
ตำแหน่ง ครู


นางสาวพิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
ตำแหน่ง ครู

 


จ่าสิบเอกทวี  ทนาวร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรุจรินทร์ ทองอินทร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสาวิตรี  พอกกลาง
ตำแหน่ง ครู

นายรัชตะ  ไชยบุรี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิตตนันท์  ดีใหม่
ตำแหน่ง ครู

นายกฤติน  แนบกลาง
ตำแหน่ง ครู

นางสาววริศรา วัชรพาณิชย์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปาณิสรา อำมะรีณ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรทัย  เสริมศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายพีรวิชญ์  จุลศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธนพล  ทัดทาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายสิริวัฒน์  ร่มเย็น
ตำแหน่ง ครู
 

นายนิติภูมิ  โด่งพิมาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย