กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

 
  
นางลัดดาวัลย์ รักกุศล
ตำแหน่ง ครู    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

นายสนิท แก้วหนองแสง
ตำแหน่ง ครู 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางจรูญ ธรรมประชา
ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 


นายไพวัลย์  คำหาญพล
ตำแหน่ง ครู

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศิลปชัย อ่วมวงษ์
ตำแหน่ง ครู   

นายนริศสันต์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู 

นางวิลาวรรณ พัฒนกุล
ตำแหน่ง ครู  
 
นางภัสสร สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง ครู  

นางนันท์นภัส เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู 

 


นางรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย

ตำแหน่ง ครู

นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญ
ตำแหน่ง ครู

นายสรวิชญ์ ลำเลียง
ตำแหน่ง ครู
 
นางจิตร์นภา อุดมผล
ตำแหน่ง ครู 


นางสาวสดใส สุขสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู


นายบรรจง หมอก็เป็น
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
ตำแหน่ง ครู  


นายจรัญ เข็มพิมาย
ตำแหน่ง ครู  


นางนันทกาต์ แสงรัศมี
ตำแหน่ง ครู

นายสมพล  ระวังงาน 
ตำแหน่ง ครู 

นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
ตำแหน่ง ครู 

นายประมวล  โตโคกสูง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
ตำแหน่ง ครู 


นางสาววรรณวรี วัฒนพายัพกุล
ตำแหน่ง ครู 


นายธีรศิลป์  นิยมสุข
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู
 


นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา

ตำแหน่ง ครู


  
นางสาวโสภา  อรุณใหม่
ตำแหน่ง ครู

นางชุติมา  วันชัย
ตำแหน่ง ครู 

  นางอรุณี  อินทร์คำน้อย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปรารถนา  สืบค้า
ตำแหน่ง ครู


นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
ตำแหน่ง ครู


นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นายณัตพล  พลธรรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 


นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

น.ส.พิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จ่าสิบเอกทวี  ทนาวร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวหทัยชนก ชนะชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจรินทร์ ทองอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจิตตนันท์  ดีใหม่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวปาณิสรา อำมะรีณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา วัชรพาณิชย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวอรทัย  เสริมศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย