PM-School


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  
นายนริศสันต์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นายศิลปชัย อ่วมวงษ์
ตำแหน่ง ครู   
 
นางอมรา มานะดี
ตำแหน่ง ครู  
 
นางประวีณา ใจเย็น
ตำแหน่ง ครู

นายสมเกียรติ สุขสมัย
ตำแหน่ง ครู
 
นางเกษมศรี เชาว์วิวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
 
นางวิลาวรรณ พัฒนกุล
ตำแหน่ง ครู
 
นางรัตนา ห้าวหาญ
ตำแหน่ง ครู 
    
นางภัสสร สัตย์ซื่อ
ตำแหน่ง ครู  
  
นางนันท์นภัส เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู
 
นางรัตนาวดี สิงห์พิมาย
ตำแหน่ง ครู 
  
นางลัดดาวัลย์ รักกุศล
ตำแหน่ง ครู

นางขวัญจิตร์ ลิศนันท์
ตำแหน่ง ครู 


นางรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุชาดา ปัทมเจริญ
ตำแหน่ง ครู
 
นายวิทยา บุญโยธา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสดใส สุขสุทธิ์
ตำแหน่ง ครู
 
นายบรรจง หมอก็เป็น
ตำแหน่ง ครู

นายสนิท แก้วหนองแสง
ตำแหน่ง ครู

 


นายสรวิชญ์ ลำเลียง
ตำแหน่ง ครู


นางจิราภา  ภิญโย

ตำแหน่ง ครู

 


นางนันทกาต์ แสงรัศมี
ตำแหน่ง ครู

 

 
นายจรัญ เข็มพิมาย
ตำแหน่ง ครู
 
  
นางสาวโสภา  อรุณใหม่
ตำแหน่ง ครู
 
  นางอรุณี  อินทร์คำน้อย
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา
ตำแหน่ง ครู

นายกัมปนาท ศรีคัทนาม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายไพวัลย์  คำหาญพล
ตำแหน่ง ครู


น.ส.พิราวรรณ พิมพ์สูงเนิน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นายศุภพงษ์ เนียมเที่ยง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.014683 sec.