กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 


นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 


นางกาญจนา นรินยา
ตำแหน่ง ครู
 


นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันธ์ม่วง
ตำแหน่ง ครู 


  นายธวัชชัย  วัชรประทีป
ตำแหน่ง ครู


นาง นิชาภา ลาดกระโทก
ตำแหน่ง ครู


  นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
ตำแหน่ง ครู


นางสาววรรณิศา ดีมา
ตำแหน่ง ครู

นายวชิระ   เกษตรเวทิน
ตำแหน่ง ครู


นางสาวนิภาพร  ภักดี
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปรัชญาภรณ์  หวังอ้อมกลาง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฏฐาวดี  เรืองพิมาย
ตำแหน่ง ครู


นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐธิดา  มูลศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครู

 

นางสาวสุปราณี  ขอดไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย