กลุ่มสาระภาษาไทย

 


นายเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 


นางนงลักษณ์ ผายพิมาย
ตำแหน่ง ครู


นางวรรณี   อมัติรัตนะ
ตำแหน่ง ครู


นางกาญจนา นรินยา
ตำแหน่ง ครู
 

 
นางศรินทรา  อุ่นใจ
ตำแหน่ง ครู
 


นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันธ์ม่วง
ตำแหน่ง ครู 


  นายธวัชชัย  วัชรประทีป
ตำแหน่ง ครู


นาง นิชาภา ลาดกระโทก
ตำแหน่ง ครู


  นางสาวกัญจนพร ยวนกระโทก
ตำแหน่ง ครู


นางสาววรรณิศา ดีมา
ตำแหน่ง ครู


นางสาววรรณมณี โพธิ์พันไม้
ตำแหน่ง ครู
  


นางสาวนิภาพร  ภักดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวปรัชญาภรณ์  หวังอ้อมกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาววิภารัตน์  เล่ห์กล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวณัฐธิดา  มูลศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย