กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นายคุณาวุฒิ บุญมาก
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุเนตร โด่งพิมาย

ตำแหน่ง ครู
 รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาววีณา  วัดกลาง
ตำแหน่ง ครู 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางระพีพรรณ ดวงใจ
ตำแหน่ง ครู

นายอนุศาสน์ พิณพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางศศิธร พระทอง
ตำแหน่ง ครู
 

นางกัลยา  ศรีนอก
ตำแหน่ง ครู
   
นายอมรพันธ์ โสวรรณา
ตำแหน่ง ครู
  
 
นางอรสา โสวรรณา
ตำแหน่ง ครู

นางชรัณรัตน์ บุญชุ่ม
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช
ตำแหน่ง ครู

นายชูชัย  สีหานอก
ตำแหน่ง ครู

นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสกุลรัตน์   แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวพร  นิลคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย