กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

  


นายอนุศาสน์ พิณพิมาย
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

ตำแหน่ง ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
   
นางสาววีณา  วัดกลาง
ตำแหน่ง ครู 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

​นางกัลยา  ศรีนอก
ตำแหน่ง ครู
 
นางสารภี  ชูตระกูล
ตำแหน่ง ครู

นางศศิธร พระทอง
ตำแหน่ง ครู
 


นายอมรพันธ์ โสวรรณา
ตำแหน่ง ครู


นางอรสา โสวรรณา
ตำแหน่ง ครู
  


นางชรัณรัตน์ บุญชุ่ม
ตำแหน่ง ครู


นายบรรเลง  รักษ์มณี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช
ตำแหน่ง ครู

นางสาวบุณฑริกา วัชระไชยคุปต์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  ปินะโต
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสกุลรัตน์   แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางศิวพร  หร่ายสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวขนิษฐา พันทา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางกาญจนา  มีสินเสถียร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทาริกา  เหล็กกรุง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย