PM-School


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


 
นางปาริยา พงษ์นิยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางประพิมพ์พรรณ พสุเสถียร
ครู คศ.3


นางยุพิน สืบประยงค์
ครู คศ.3  

 
นางสมจิตต์ ดาวไธสง
ครู คศ.3

นายยรรยง ปัญญา
ครู คศ.3

นายจารึก สินปรุ
ครู คศ.3


นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์
ครู คศ.3 


นางเมทินี สินชุม
ครู คศ.3

นายเศรษฐ์ ผายพิมาย
ครู คศ.3  


นางพรทนา แขพิมาย
ครู คศ.3


นางอารยา รอดพิพัฒน์
ครู คศ.3


นางเบญจวรรณ คล่องชอบ
ครู คศ.3นางสาวพิชญาณ์ เหลือสุข
ครู คศ.3

นางพนารัตน์ มะลิงาม
ครู คศ.2  


นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์
ครู คศ.3


นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร
ครู คศ.3 
  
นางสาวสาวีตรี แก้วเก่ง
ครู คศ.2

ว่าที่ร.ต.อุเทน มานอก
ครู คศ.1

นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา 
ครู คศ.1
 
นางสาวพิรัสวดี เขมวิวิธ
ครูผู้ช่วย
 

นางสาวทวิรชา พิมเสน
ครู คศ.1
 

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.569297 sec.