PM-School


กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 


 
นางปาริยา พงษ์นิยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางประพิมพ์พรรณ วสุเสถียร
ครู คศ.3


นางยุพิน สืบประยงค์
ครู คศ.3  

 
นางสมจิตต์ ดาวไธสง
ครู คศ.3

นายยรรยง ปัญญา
ครู คศ.3

นายจารึก สินปรุ
ครู คศ.3


นางสาววีรัตน์ นาคะนิเวศน์
ครู คศ.3


นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์
ครู คศ.3


นางเมทินี สินชุม
ครู คศ.3

นายเศรษฐ์ ผายพิมาย
ครู คศ.3  

นางพรทนา แขพิมาย
ครู คศ.3

นางอารยา รอดพิพัฒน์
ครู คศ.3


นางสาวพิชญาณ์ เหลือสุข
ครู คศ.3

นางเบญจวรรณ คล่องชอบ
ครู คศ.3

นางพนารัตน์ มะลิงาม
ครู คศ.2 
 
 
นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์
ครู คศ.3
 
นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร
ครู คศ.3
 
นางสาวสาวีตรี แก้วเก่ง
ครู คศ.2

นายอำนวย ทวี
ครู คศ.1
 

นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา 
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร.ต.อุเทน มานอก
ครู คศ.1

นางสาวพิรัสวดี เขมวิวิธ
ครูผู้ช่วย

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.597818 sec.