กลุ่มสาระฯศิลปะ


นายสรชัย  จงกล
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  
นางวิไลพร  จงกล
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวศศิธร  นพรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
ตำแหน่ง ครู
 
นายสมบัติ  จันทร์ตรี
ตำแหน่ง ครู
 
นา
ยกิตติทัต  หล่าบุญทัน
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวสิรินดา  สีสันท์
ตำแหน่ง ครู