กลุ่มสาระศิลปะ


นายสรชัย  จงกล
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  
นายรขต วรรณศิลปะ
ตำแหน่ง ครู 
 
นางวิไลพร  จงกล
ตำแหน่ง ครู


นางสาวนวภัทร สมานพันธ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวศศิธร  นพรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นายสมบัติ  จันทร์ตรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสิรินดา  สีสันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นา
ยกิตติทัต  หล่าบุญทัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย