กลุ่มสาระการงานอาชีพ


นายสุรชัย โชติกลาง
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นายไพโรจน์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ พูพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางประทุมทิพย์ พงศ์นรินทร์
ตำแหน่ง ครู  

นายธีระศักดิ์  อินยาพงษ์
ตำแหน่ง ครู

นางศิริลักษณ์  มนัสการ
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวทัศนา  พู่ทอง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
ตำแหน่ง ครู 

นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู

นางสุรัส  สายโต
ตำแหน่ง ครู

นางสุมามาลย์  เจริญไชย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวยุวดี โพธามาตย์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ว่าที่ ร.ต.ทวีทัต ทองไวย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
นางสาววิภารัตน์  ลาดจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย