กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ


นายสุรชัย โชติกลาง
ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายไพโรจน์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ พูพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางประทุมทิพย์ พงศ์นรินทร์
ตำแหน่ง ครู  

นางจรูญ ธรรมประชา
ตำแหน่ง ครู

นางจิตร์นภา อุดมผล
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวทัศนา  พู่ทอง
ตำแหน่ง ครู 

นายธีระศักดิ์  อินยาพงษ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
ตำแหน่ง ครู  

นายสมพล  ระวังงาน 
ตำแหน่ง ครู 

นางศิริลักษณ์  มนัสการ
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
ตำแหน่ง ครู 

นายประมวล  โตโคกสูง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
ตำแหน่ง ครู 

นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
ตำแหน่ง ครู 

นายธีรศิลป์  นิยมสุข
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชุติมา  ลัดนอก
ตำแหน่ง ครู 

นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู

นางสุรัส  สายโต
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวยุวดี โพธามาตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ว่าที่ ร.ต.ทวีทัต ทองไวย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
นางสาววิภารัตน์  ลาดจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย