กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 


นายธีระศักดิ์  อินยาพงษ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
 


นางศิริลักษณ์  มนัสการ
ตำแหน่ง ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายไพโรจน์ แสงสว่าง
ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ พูพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทัศนา  พู่ทอง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
ตำแหน่ง ครู 

นางสุรัส  สายโต
ตำแหน่ง ครู

นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย

ตำแหน่ง ครู 

นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู

นางสุมามาลย์  เจริญไชย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
ตำแหน่ง ครู  

นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวยุวดี โพธามาตย์
ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ ร.ต.ทวีทัต ทองไวย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
นางสาววิภารัตน์  ลาดจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย