กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

 


นายธีระศักดิ์  อินยาพงษ์

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 
 


นางศิริลักษณ์  มนัสการ
ตำแหน่ง ครู รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
ตำแหน่ง ครู 

นางดวงใจ  ทองศรี
ตำแหน่ง ครู

นางสุรัส  สายโต
ตำแหน่ง ครู

นางเกศรินทร์  เผยโคกสูง
ตำแหน่ง ครู 

นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
ตำแหน่ง ครู  

นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนันทนา ทองอำนวยสุข
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพิมพ์กมน คิงขุนทด
ตำแหน่ง ครู

นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวสุวรรณา แสงไตรลักษณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย