กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 
นายจำลอง  กลิ่นโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายไกรจิตร์ อมัติรัตนะ
ตำแหน่ง ครู


นายสุกิจ  ปานวัชราคม
ตำแหน่ง ครู


นางสุวิมล  พันธุ์แสง
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุวิมล กลิ่นโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง ครู


นายทองเหลือ  เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู


นายณัฐสร  ขาวสุข
ตำแหน่ง ครูนายศุภัคษร  เมืองนาคิน
ตำแหน่ง ครู

นายมุนินทร์  ปิดตาโส
ตำแหน่ง ครู