กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายณัฐสร  ขาวสุข
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


นายศุภัคษร  เมืองนาคิน
ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุวิมล  พันธุ์แสง
 
ตำแหน่ง ครู

นายทองเหลือ  เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู


นายมุนินทร์  ปิดตาโส
ตำแหน่ง ครู

นายนิรุตต์  พูนกระโทก
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุนิสา  ศรสิริ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวพัชรา ครบุญ
ตำแหน่ง ครู