กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายทองเหลือ  เชิดฉาย
ตำแหน่ง ครู


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสุวิมล กลิ่นโพธิ์กลาง
ตำแหน่ง ครู

 


นายสุกิจ  ปานวัชราคม
ตำแหน่ง ครู


นางสุวิมล  พันธุ์แสง

ตำแหน่ง ครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายศุภัคษร  เมืองนาคิน
ตำแหน่ง ครู


นายมุนินทร์  ปิดตาโส
ตำแหน่ง ครู


นายณัฐสร  ขาวสุข
ตำแหน่ง ครู

นายนิรุตต์  พูนกระโทก
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสุนิสา  ศรสิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย


นางสาวพัชรา ครบุญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย