พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 
นางชวนพิศ ชื่นมะเริง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุระการ


นายนุกูล กระชับกลาง 

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา


นายศุภกิจ   ชิวพิมาย
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนางสาวธนัชชา สีเหลือง
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายอภิชาติ  อินจันทึก
พนักงานราชการ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 


นางศรีประไพ  อยู่เจริญ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
พนักงานราชการ
  
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  
นางสาวพลอยทิพย์  เพ็ญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์เพชร  นามขันธ์
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นางสาวมณีรัตน์ จงห่อกลาง
ครูอัตราจ้าง SP2

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯศิลปะ


นางสาววรัตน์ทิพา จรัสเจริญศรี
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชรี  นาคา
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวธัญญาพร  โชติทองหลาง
อัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายธนภัทร  เพชรนอก
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯศิลปะ


นายพิสุทธิ์  ขันโคกกรวด
อัตราจ้าง
งานสำเนาเอกสาร 

นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชุลีพร  หิงไธสง
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ