พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนุกูล กระชับกลาง 
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา


นายศุภกิจ   ชิวพิมาย
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนางสาวธนัชชา สีเหลือง
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายอภิชาติ  อินจันทึก
พนักงานราชการ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 


นางศรีประไพ  อยู่เจริญ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
พนักงานราชการ
  
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

  
นางสาวพลอยทิพย์  เพ็ญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวหนึ่งฤทัย  มีศิลป์
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯศิลปะ


นางมณีรัตน์ ย่านกลาง
ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นายพิสุทธิ์  ขันโคกกรวด
อัตราจ้าง
งานสำเนาเอกสาร 


นางสาวอนันตญา สถานแปง
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


นางสาวพัชรี  นาคา
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางสาวธัญญาพร  โชติทองหลาง
อัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายธนภัทร  เพชรนอก
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
ครูอัตราจ้าง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน