พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง

 
นางชวนพิศ ชื่นมะเริง
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุระการ

นายนุกูล กระชับกลาง 

พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา


นายศุภกิจ   ชิวพิมาย
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯภาษาไทยนางสาวธนัชชา สีเหลือง
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิชาติ  อินจันทึก
พนักงานราชการ 
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายวสันต์ ปรางชมภู
ครูอัตราจ้าง
งานโสตทันศึกษา

นางศรีประไพ  อยู่เจริญ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
พนักงานราชการ
  
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
  
นางสาวพลอยทิพย์  เพ็ญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจุรีพร  แรมสระน้อย
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง 
  กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวมณีรัตน์ จงห่อกลาง
ครูอัตราจ้าง SP2

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐวุฒิ  อารมย์เพียร
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพัชรี  นาคา
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวธัญญาพร  โชติทองหลาง
อัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาววรัตน์ทิพา จรัสเจริญศรี
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายพิสุทธิ์  ขันโคกกรวด
อัตราจ้าง
งานสำเนาเอกสาร 

นางสมใจ  จักสาน
อัตราจ้าง
งานพยาบาล