PM-School


พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง
 
นางชวนพิศ ชื่นมะเริง
ครูอัตราจ้าง

นายนุกูล กระชับกลาง 

พนักงานราชการ

นายศุภกิจ   ชิวพิมาย
พนักงานราชการ


นายบัณฑิต เหล่าเจริญ
พนักงาน ราชการ

นางสาวธนัชชา สีเหลือง
พนักงานราชการ

นายวสันต์ ปรางชมภู
ครูอัตราจ้าง

นายอภิชาติ  อินจันทึก
พนักงานราชการ
 

 

นางสาวลภัสรดา  ทรงประโคน
พนักงานราชการ 

นางศรีประไพ  อยู่เจริญ
พนักงานราชการ

นางสาวศันทิวา  ชั้นกลาง
พนักงานราชการ 

นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
พนักงานราชการ

นางสาวพนิดาภา  ชูตระกูล
พนักงานราชการ


นายณัฐพล   ใจสม
พนักงานราชการ

นายสมพร  ยิ่งโสภา
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ  อารมย์เพียร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง
   

นางสาววรัตน์ทิพา จรัสเจริญศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรี  นาคา
ครูอัตราจ้าง

นายพีระวุฒิ ขอบแก้ว
ครูอัตราจ้าง 
 
นางสาวพลอยทิพย์  เพ็ญสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวมณีรัตน์ จงห่อกลาง
ครูอัตราจ้าง SP2
 
 
นางสาวธัญญาพร  โชติทองหลาง
อัตราจ้าง 

นายพิสุทธิ์  ขันโคกกรวด
อัตราจ้าง 

นางสมใจ  จักสาน
อัตราจ้าง

โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.014619 sec.