ผู้บริหารนายชูชีพ  แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสินทบ  พระทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายไพร   ร่มเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมาน  ชูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน