ผู้บริหาร

 


นายชูชาติ  อยู่สอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางบุปผา แสงจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน