ผู้บริหารนายวุฒิชัย   หวังอ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นายสินทบ  พระทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 


นายไพร   ร่มเย็น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 


นายสมาน  ชูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 


นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน