ผู้บริหารนายชูชีพ  แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสินทบ  พระทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสินสมุทร พลขันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ว่าที่ร้อยตรีอุเทน มานอก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน