ลูกจ้างประจำ

 


นายบรรจง ภูมิกำเนิด
ช่างครุภัณฑ์

นางมธาวี วรรณศิลปะ
ครูสอนดนตรี

นายบุญเทิด มวยดี
ช่างครุภัณฑ์
 

นายละม่อม ขอขันกลาง
พนักงานขับรถ