ลูกจ้างประจำ

 


นายบรรจง ภูมิกำเนิด
ช่างครุภัณฑ์

 
นางมธาวี วรรณศิลปะ
ครูสอนดนตรี


นายบุญเทิด มวยดี
ช่างครุภัณฑ์
 
นายละม่อม ขอขันกลาง
พนักงานขับรถ