คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิมายวิทยา

นายดนัย   ตั้งเจิดจ้า

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์

กรรมการ

พระสูตธรรมประคุณ

กรรมการ

นายณัฐนันท์   ตั้งธนาเกียรติ

กรรมการ

นายสมาน  ชูมี

กรรมการ

นายอุดม   ศรีตระกูล

กรรมการ

นายสมชาย   เอี่ยมโฆษคุณ

กรรมการ

นายชัยวัฒน์  สุขะเดชะ

กรรมการ

นายวิมล   มะลิลา

กรรมการ

นายอนุกูล   สีชมพู

กรรมการ

นายโอภาส   วงศ์รู้คุณ

กรรมการ

นายเศรษฐกิตต์   ศรีพินิจภัทร

กรรมการ

นางศิริลักษณ์  วิชยพงศ์

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค  นิยมไร่

กรรมการ

นายชูชีพ แรงใหม่

กรรมการและเลขานุการ