PM-School


คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2555


1. นายวาฑิต

ตันตราภรณ์

ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์
กรรมการ

3. พระมหาประเสริฐศักดิ์ ปัญญาปสุโต
กรรมการ

4. นายประเสริฐ การค้า
กรรมการ

5. นายบรรเจิด สอพิมาย
กรรมการ

6. ด.ต.ธนูศิลป์ สุขชาตะ
กรรมการ

7. นายดนัย ตั้งเจิดจ้า
กรรมการ

8. นายณัฐวัจน์ ศรีตระกูล
กรรมการ

9. นายปรัชญา ยอดสุรินทร์
กรรมการ

10. นางสุกัลญา ศรีสวัสดิ์
กรรมการ

11. นายบุญเที่ยง มวยดี
กรรมการ

12. นายสมชาย เอี่ยมโฆษคุณ
กรรมการ

13. ว่าที่ร้อยตรีศิริโชค  นิยมไร่
กรรมการ


14. นายชัยรัตน์

สุขเดชะ

กรรมการ


15. นายสินทบ
 
พระทอง กรรมการ
16. นายประจักษ์ ธีรพงศธร              
กรรมการและเลขานุการ

 


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.007968 sec.