หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


หมายเลขโทรศัพท์ 044-471105

         หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-471282

หมายเลขภายใน /หน่วยงาน
11   ห้องผู้อำนวยการ
12   ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
13   ห้องธุรการ (งานสารบรรณ)
14   FAX
15   งานการเงิน
16   ห้องกลุ่มงานบริหารวิชาการ
17   ห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
18   ห้องกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (ห้องปกครอง)
20   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21   กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22   ห้องนาฎศิลป์
23   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24   ห้องศูนย์สงคมศึกษา
25   กลุ่มสาระภาษาไทย
26   ห้อง IT (งานสื่อนวัตกรรม)
27   ห้องโสตทัศนศึกษา (ห้องวิมายะ)
28   ห้องสมุด
31   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ห้อง 137-138)
32   ห้องนักการฯ ภารโรง
33   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
34   งานคอมพิวเตอร์
35   ห้องศูนย์ ERIC (ห้อง 121)
36   ห้องประชาสัมพันธ์ (ศาลาพบลูก)
37   ห้องดนตรี
38   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
40   ห้องครูเวร
41   ห้องพักครูอุตสาหกรรม
43   ห้องพักครูเกษตรกรรม
44   ห้องธนาคารโรงเรียน
45   อาคารพยาบาล
46   ห้องพักครูคหกรรม
48   ป้อมยาม
49   สหกรณ์ร้านค้า