บริการอินเทอร์เน็ต &WiFi

        Public WiFi หมายถึง บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนพิมายวิทยา และได้สมัคร Username , Password ไว้แล้ว หากยังไม่ได้สมัครใช้บริการกรุณาติดต่อห้องคอมพิวเตอร์ 522
        Private WiFi หมายถึง บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ให้บริการเฉพาะ ครู/บุคลากรในกลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  ซึ่งจะมีรหัสผ่านเฉพาะสำหรับเข้าใช้งาน WiFi