ประวัติ

นางสาวนรินทร์ทา  เนื่องมัจฉา
ชื่อเล่น  ออน
เกิดวันที่ 12 มีนาคม 1986
สีที่ชอบ ฟ้า