ตารางสอน


วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9
จันทร์  ม.5/1
314
ม.5/1
314
- - พักกลางวัน
- - - -
อังคาร  - - - - - ม.5/1
314
ม.5/1
314
-
พุธ  - - ม.5/1
314
ม.5/1
314
ลส.1 - - -
พฤหัสบดี - - ม.6/1
314
ม.6/1
314
- ม.5/5
344
ม.5/5
344
-
ศุกร์ ม.5/5
344
ม.5/5
344
 - - Home - ชุมนุม
314
-