kroosomsri


คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ค22101
คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วย เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้และทักษะการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

การวัด การวัดความยาว การวัดพื้นที่ การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่ การวัดปริมาตรและน้ำหนัก การวัดเวลา

แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน

ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน

การนำไปใช้ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดโดยเทียบเคียงความเป็นสากล และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การวัดและประเมินผล ด้วยวิธีหลากหลายสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงทั้งเนื้อหา / ทักษะ / กระบวนการและคุณลักษณะที่ต้องการวัดผลและประเมินผล

รหัสตัวชี้วัด ค.1.1 ม.2/4 ค.2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ค.2.2 ม.2/1 ค.5.1 ม.2/1 ค.3.2

ม.2/3 ค.3.2 ม.2/1


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.014920 sec.