คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1-2

 

30201-2 ภาษาญี่ปุ่น 1-2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2       เวลา  6  ชั่วโมง /สัปดาห์                     จำนวน  3  หน่วยกิต

                    รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน

โดยอ่านออกเสียงตัวอักษร  คำ   กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่านสั้นๆ  พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน   เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   เขียนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความเครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย  เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น โดยการ ใช้ภาษาสื่อสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา เช่นทักษะการฟัง  พูด  อ่าน เขียน  และค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีความใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษารักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักความเป็นไทย   สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.4-6/1      ต 1.1 ม.4-6/2      ต 1.1 ม.4-6/3        ต 1.1 ม.4-6/4 

ต 1.2 ม.4-6/1      ต 1.2 ม.4-6/2      ต 1.2 ม.4-6/3        ต 1.2 ม.4-6/4         ต 1.2 ม.4-6/5

ต 1.3 ม.4-6/1      ต 1.3 ม.4-6/2      ต 1.1 ม.4-6/3 

ต 2.1 ม.4-6/1      ต 2.1 ม.4-6/2      ต 2.1 ม.4-6/3

ต 2.2 ม.4-6/1   ต 2.2 ม.4-6/2

ต.3.1 ม.4-6/1

ต 4.1 ม.4-6/1

 

รวม  19  ตัวชี้วัด