ใบงาน

ให้นักเรียนเติมตัวอักษรฮิรางานะในช่องว่างที่หายไปให้ถูกต้อง