คำอธิบายรายวิชา

ง33261  ช่างซ่อมเครื่องรับวิทยุ             

รายวิชาเพิ่มเติม                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1                      เวลา 60 ชั่วโมง   จำนวน  1.5 หน่วยกิต

      ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า        หน้าที่และสัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องมือเบื้องต้น  และมัลติมิเตอร์   หลักการทำงานเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์เบื้องต้น     เครื่องรับวิทยุระบบเอเอ็ม  และเอฟเอ็ม    หลักการตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
     โดยฝึกปฏิบัติการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การประกอบเครื่องรับวิทยุ  การบริการงานซ่อมเครื่องรับวิทยุ 
     เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ มีใจรักในงานซ่อม  รักในงานอาชีพ  ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความขยัน  อดทน