ผลการเรียนรู้

1. สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
2. ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
3. ประกอบวงจรเครื่องรับวิทยุ
4. ตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุ