คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ช่วงชั้นที่ 4     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

รหัสวิชา  ว32244  รายวิชา ชีววิทยา   4  ภาคเรียนที่  1

เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์     60 ชั่วโมง / ภาคเรียน     1.5 หน่วยกิต

หน่วยที่ 5  พันธุศาสตร์  วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาวิเคราะห์   การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล  การค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ความหมายของลักษณะเด่น  ลักษณะด้อย  ฟีโนไทป์  จีโนไทป์  สภาพของฮอมอไซกัส  สภาพเฮเทอโรไซกัส  อัลลีล  เทสต์ครอส  ลักษณะพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การค้นพบ   สารพันธุกรรม  การค้นพบบทบาทของโครโมโซม  รูปร่าง  ลักษณะ  จำนวนและส่วนประกอบของโครโมโซม  จีโนม  องค์ประกอบทางเคมี  และโครงสร้างของโมเลกุล DNA  การสังเคราะห์ DNA   DNA ควบคุมลักษณะพันธุกรรม  การสังเคราะห์โปรตีน  การเกิดมิวเทชัน พันธุวิศวกรรม โคลนนิ่ง         และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์  หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  แนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  กลไกการเกิดวิวัฒนาการ  กำเนิดของสปีชีส์  องค์ประกอบของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการ  สืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สังเกต  การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  สรุป  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด          ความเข้าใจ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิต 
มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม