ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้  รายวิชาชีววิทยา 4  รหัสวิชา ว43244

1.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการศึกษาพันธุกรรมของ
เมนเดล
การค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล 

2.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และนำเสนอการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   ที่นอกเหนือกฎของเมนเดล

3.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายการค้นพบสารพันธุกรรม  การค้นพบบทบาทของโครโมโซม  รูปร่างลักษณะจำนวนและส่วนประกอบของโครโมโซมและจีโนมของสิ่งมีชีวิต

4.   สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายองค์ประกอบทางเคมี  โครงสร้างโมเลกุลของ DNA

5.  วิเคราะห์  อธิบายและสรุปเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA  บทบาทของ DNA ที่มีต่อการควบคุมลักษณะพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน

6.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และอธิบายการเกิดมิวเทชันระดับยีนและระดับโครโมโซม  สาเหตุที่ทำให้เกิดมิวเทชันและผลกระทบที่เกิดจากมิวเทชัน

7.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์และนำเสนอเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม 
การคัดเลือกพันธุ์
หรือโคลนนิ่งและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์

8.  สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและนำเสนอเกี่ยวกับหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

9.  สืบค้นข้อมูล  วิเคราะห์   อภิปรายและอธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตของลามาร์กและดาร์วิน

10.  สำรวจตรวจสอบ  วิเคราะห์  อภิปรายและอธิบายกลไกต่างๆ  ที่ทำให้เกิดวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่

11.  สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นและนำเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ระบบ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและ
นำเสนอ
เกณฑ์ที่ใช้จำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและลำดับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

12.   สืบค้น  วิเคราะห์และนำเสนอ  ลักษณะที่สำคัญและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โพรคาริโอต  โพรทิสต์  พืช  ฟังไจและสัตว์  บทบาทของ
สิ่
งมีชีวิตเหล่านี้ที่มีต่อระบบนิเวศ และมนุษย์  รวมทั้งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย