ประวัติครู

เกิด 17 มิถุนายน 2506
ณ บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
บิดา นายบุญส่ง  ลิศนันท์ มารดา นางปรานี  ลิศนันท์
คู่สมรส นางขวัญจิตร์  ลิศนันท์ ครู ค.ศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน 282 หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา