narissan


การศึกษา

- อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนกุลโน
- ประถมศึกษาปีที่ 5 - ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนประตูชัยพิมาย
- มัธยมศศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1(ม.ศ.1) - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) โรงเรียนพิมาย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4(ม.ศ.4) - มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ. 5) โรงเรียนพิมาย
- ประกาศนียบัตรวิชการศึกษาชั้นสูง ปก.ศ. สูง(พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.007355 sec.