ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

1. ส่วนหน้าของแผนการจัดการเรียนรู้ Smile  ดาวน์โหลด

2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Cool ดาวน์โหลด

3. แบบประเมินผลการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Smile ดาวน์โหลด