Kru_Nid


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา วิทยาศาสตร์

ระดับ ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง

ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

1

ยามเช้าในสวน

1.1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

1.2โครงสร้างของพืชในท้องถิ่น

1.3หน้าที่ของโครงสร้างของพืช

ในท้องถิ่น

 

- หน้าที่ของราก

 

- หน้าที่ของลำต้น

 

- หน้าที่ของใบ

 

- หน้าที่ของดอกและผล

 

1.4 ปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช

ว1.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3

ว8.1 ป1/2

ป1/6

ป1/7

-สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหารขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว

12

2

2

1

1

2

2

2

 

 

15

 

 

 

 

 

2

เพื่อนรักของเรา

2.1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

2.2โครงสร้างของสัตว์ใน

ท้องถิ่น

- ลักษณะภายนอกของสัตว์ในท้องถิ่น

2.3หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ในท้องถิ่น

2.4ปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์

ว1.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3

ว1.2 ป.1/1

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

-โครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอกและผล แต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกัน

-โครงสร้างภายนอกของสัตว์ ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก เท้า และขา แต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน

10

2

2

2

2

2

 

 

 

13

 

 

3

ตัวเรา

3.1 อวัยวะภายนอก

3.2 หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์

3.3การดูแลรักษาสุขภาพ

ว1.1 ป.1/3

ว1.2 ป.1/1

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

-อวัยวะภายนอกของมนุษย์มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านั้นได้รับอันตราย

10

2

2

6

 

 

 

13

4

เรารักของเล่นของใช้

4.1 ลักษณะของวัสดุที่ใช้ทาของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน

-ลักษณะด้านรูปร่าง

-ลักษณะสี

-ลักษณะน้าหนัก

-ลักษณะขนาด

-ลักษณะพื้นผิว

4.2 ชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้

- เกณฑ์การเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม

ว3.1 ป.1/1

ป1/2

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

- วัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน อาจมีรูปร่าง สี ขนาด พื้นผิว ความแข็งเหมือนกันหรือแตกต่างกัน

12

2

1

1

2

2

2

2

 

 

 

16

 

 

 

 

5

แรงของเรา

5.1 ความหมายของแรง

5.2 ทดลองเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลัก

5.3 ผลของการออกแรงดึงและแรงผลัก

5.4 ทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุเมื่อถูกกระทำ

5.5 ทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกกระทำ

ว4.1 ป.1/1 ป1/2

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

- การดึงและการผลักวัตถุ เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุ ซึ่งอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ และเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

14

2

2

2

4

 

 

 

16

 

6

ดิน

6.1 องค์ประกอบของดิน

6.2 ประโยชน์ของดิน

ว6.1 ป.1/1

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

- ดินประกอบด้วย เศษหิน ซากพืช ซากสัตว์ โดยมีน้าและอากาศแทรกอยู่ในช่องว่างของเม็ดดิน

- ดินในแต่ละท้องถิ่นมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันในด้านของสี เนื้อดิน การอุ้มน้าและการจับตัวของดิน

10

6

4

 

 

12

 

7

ท้องฟ้าแสนสวย

7.1 ดวงอาทิตย์

7.2 ดวงจันทร์

7.3 ดวงดาว

7.4 ทิศจากการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์

7.5ประโยชน์ของดวงอาทิตย์

ว7.1 ป.1/1

ว8.1 ป.1/1 ป.1/2

ป.1/3ป1/4

ป.1/5 ป1/6

ป1/7

-ในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว โดยจะมองเห็นท้องฟ้ามีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมครอบแผ่นดินไว้

12

2

2

1

2

1

4

 

 

15

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.015232 sec.