วันที่ เดือน ในภาษาญี่ปุ่น

วันที่ในภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 1 ついたち      วันที่ 2 ふつか         วันที่ 3 みっか
วันที่ 4 よっか         วันที่ 5 いつか         วันที่ 6 むいか
วันที่ 7 なのか        วันที่ 8 ようか          วันที่ 9 ここのか
วันที่ 10 とおか       วันที่ 11 じゅういちにち
วันที่ 12 じゅうににち           วันที่ 13 じゅうさんにち
วันที่ 14 じゅうよっか           วันที่ 15 じゅうごにち
วันที่ 16 じゅうろくにち       วันที่ 17 じゅうしちにち
วันที่ 18 じゅうはちにち       วันที่ 19 じゅうくにち
วันที่ 20 はつか                     วันที่ 21 にじゅういちにち
วันที่ 22 にじゅうににち       วันที่ 23 にじゅうさんにち
วันที่ 24 にじゅうよっか       วันที่ 25 にじゅうごにち
วันที่ 26 にじゅうろくにち    วันที่ 27 にじゅうしちにち
วันที่ 28 にじゅうはちにち    วันที่ 29 さにじゅうくにち
วันที่ 30 さんじゅうにち       วันที่ 31 さんじゅういちにち

วันอาทิตย์      (日ようび)       =      พระอาทิตย์

วันจันทร์      (月ようび)      =      พระจันทร์

วันอังคาร       (火ようび)      =      ไฟ

วันพุธ            (水ようび)      =      น้ำ

วันพฤหัส        (木ようび)      =      ต้นไม้

วันศุกร์           (金ようび)      =      ทอง

วันเสาร์          (土ようび)      =      ดิน

 いちがつเดือนมกราคม                 にがつเดือนกุมภาพันธ์

さんがつเดือนมีนาคม                  しがつ เดือนเมษายน

ごがつเดือนพฤษภาคม               ろくがつเดือนมิถุนายน

しちがつเดือนกรกฎาคม              はちがつเดือนสิงหาคม

くがつเดือนกันยายน                   じゅうがつเดือนตุลาคม

じゅういちがつเดือนพฤศจิกายน    じゅうにがつเดือนธันวาคม