คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)  สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม

รหัส ญ๓๑๒๐๑-๒  วิชาภาษาญี่ปุ่น ๑-๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาคเรียนที่๑-๒  เวลาเรียน  ๒๔๐  ชั่วโมง /ภาคเรียน จำนวน  ๓.๐  หน่วยกิต

.............................................................................................................................

                    ศึกษาวิเคราะห์ความหมายของประโยค ฝึกทักษะภาษาทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนโดยอ่านออกเสียงตัวอักษร  คำ   กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ    เลือกและระบุภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความสั้นๆ   ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค  บทสนทนา ข้อความ หรือ บทอ่านสั้นๆ  พูดโต้ตอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน   เลือกและใช้คำสั่ง คำชักชวน คำขอร้องง่ายๆ  พูดและเขียนแสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ง่ายๆ   ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆ   เขียนภาพ  แผนผัง และตารางแสดงข้อมูล 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกทักษะรวมทั้งใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น  อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ  งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นตามความสนใจ   บอกความเหมือนและความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค ข้อความ เครื่องหมายวรรคตอนและ การเรียงลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย  เทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทย  เข้าใจและนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ใช้ภาษาสื่อสาร สืบค้น ความรู้หรือข้อมูลต่างๆ จากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีทักษะกระบวนการทางภาษา ในการคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการตัดสินใจ

 มีจิตใจที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

ผลการเรียนรู้ ข้อ ๑ – ๑๐