ประวัติการศึกษา

KissประวัติการศึกษาKiss
ปริญญาตรี    ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นครราชสีมา
ปริญญาตรี   ครุศาสตร์บัณฑิต  สาชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นครราชสีมา
ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือLaughing