หน่วยวัดที่ใช้

หน่วยวัดความยาวระบบอังกฤษ

12 นิ้ว        เป็น    1 ฟุต
3 ฟุต          เป็น   1 หลา
1,760 หลา  เป็น   1 ไมล์

หน่วยวัดความยาวของไทย

12 นิ้ว      เป็น   1 คืบ
2 คืบ       เป็น   1 ศอก
4 ศอก     เป็น   1 วา
20 วา      เป็น  1 เส้น
400 เส้น  เป็น   1 โยชน์

หน่วยวัดระบบเมตริก (SI)

10  มิลลิเมตร          เป็น    1  เซนติเมตร
100  เซนติเมตร       เป็น     1  เมตร
1000  เมตร            เป็น     1  กิโลเมตร

การเปลี่ยนหน่วย

 1. เอกซะ      exa          =   E  =  10^18
 2. เพตะ        peta        =   P  =  10^15
 3. เทอรา      tera         =   T  =   10^12
 4. จิกะ          giga        =   G =   10^9
 5. เมกะ        mega       =   M =   10^6
 6. กิโล         kilo          =   K  =   10^3
 7. เฮกโต     hecto        =   h  =   10^2
 8. เดคา       deca         =   da =   10
 9. เดซิ         deci         =   d   =    10^-1
 10. เซนติ       centi        =   cm =   10^-2
 11. มิลลิ        milli           =   m   =   10^-3
 12. ไมโคร     micro        =   M =    10^-6
 13. นาโน      nano         =   n   =    10^-9
 14. พิโค         pico         =   p   =   10^-12
 15. เฟมโต     femto        =   f    =   10^-15
 16. อัตโต       atto         =   a   =   10^-18

หน่วยที่ใช้

 1. เทอรา      tera         =   T  =   10^12
 2. จิกะ          giga        =   G =   10^9
 3. เมกะ        mega       =   M =   10^6
 4. กิโล         kilo          =   K  =   10^3

...................................................

     5.  มิลลิ        milli          =   m   =   10^-3
     6.  ไมโคร     micro        =   M =    10^-6
     7.  นาโน      nano         =   n   =    10^-9
     8.  พิโค         pico         =   p   =   10^-12