บุคคลกรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

                                                                                                                                                                                                          

 
โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป


นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นายไพร  ร่มเย็น
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป                                         นายนริศสันต์  ลิศนันท์

                             ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายนริศสันต์  ลิศนันท์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานสำนักงานบริหารทั่วไป                                        ส่งเสริมกิจการนักเรียน


   

นางวรกมล ยางกลาง
เลขานุการ

     

       นางรัศมี  สุขเกษม
   แผนงาน ธุรการ/เอกสาร

       
   
      นางสาวสุทิน ฝ่ายนา
            งานพัสดุ

 

  
    

  นางเกษมศรี  เชาว์วิวัฒน์    
     หัวหน้าระดับชั้น ม.1

      
    นางวิลาวรรณ พัฒนกุล
       ห้วหน้าระดับชั้น ม.2

     

    นายอดุลย์  สิงห์พิมาย
      หัวหน้าระดับชั้น ม.3

  

นายสนิท แก้วหนองแสง
รักษาความปลอดภัย     นางสุกัญญา  ศรีสวัสดิ์
              การเงิน   นางสาวอรอุมา แก้วกล้า
   งานสรุป รายงานผล และ              
            ประเมินผล       นายไพฑูรย์ สัตย์ซื่อ
       หัวหน้าระดับชั้น ม.4  นายสนิท แก้วหน้องแสง
     หัวหน้าระดับชั้น ม.5
     นายทองเหลือ เชิดฉาย
      หัวหน้าระดับชั้น ม.6    นายสมชาย คล่องชอบ
               จราจร

   
     นายธีรนันท์ นามเสริมศรี
             สารสนเทศ
   
   นางสาวศรีทอง ยอดประทุม
ประชาสัมพันธ์

     นางอารยา รอดพิพัฒน์
      to be number one


นางศศิรินทร์  อติวัฒน์อังกูร
             ธนาคาร


    นางพนารัตน์  มะลิงาม
              งานอนามัย


  
     นายจำลอง กลิ่นโพธิ์กลาง
       งานกำกับติดตาม
   ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

 
     นายไพโรจน์ แสงสว่าง
  งานการใช้และบำรุง
            อาคารสถานที่ 
 


    นางสาวชีวรัตน์ ช่ำชอง
    งานปรับปรุงและพัฒนา
          อาคารสถานที่

 
   
  

  
   นางนันทกาต์  แสงรัศมี
           โภชนาการ


 
 นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
         ทุนการศึกษา


    
     นายยรรยง ปัญญา
            ทุนกู้ยืม

 
     นายธีระศักดิ์ อินยาพงษ์
 งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า/ประปา
                โทรศัพท์ 

      นางจิตร์นภา อุดมผล
       งานโสตทัศนูปกรณ์
 
  
    นางสาวธนัชชา สีเหลือง
            สารบรรณ
  

       นางวนิดา ชัยชนะ
       เครือข่ายผู้ปกครอง


 นางสาวจาริณี ฤทธิ์พันม่วง
       คุ้มครองสิทธิเด็ก


    นางอมรรัตน์ พูพิมาย
            ประกันชีวิต

  
     นายสาวรัตน์ทิพา จรัสเจริญศรี
                สารบรรณ

 
  นายณํฐวุฒิ  อารมณ์เพียร
สารสนเทศ 

 
 
 ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 30 เมษายน 2558 by ครูธีรนันท์