เกณฑ์คะแนนความประพฤติ

เกณฑ์คะแนนความประพฤติ

ที่ ประเภทความผิด ลักษณะความผิด เกณฑ์พิจารณาโทษ ตัดคะแนน หมายเหตุ
1

มาสายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ไม่ร้ายแรง

ตักเตือน หักคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

  

5

มาสายบ่อยครั้ง  แจ้งผู้ปกครอง

2

ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ

ไม่ร้ายแรง

5

ไม่เข้าแถวบ่อยครั้ง  แจ้งผู้ปกครอง

3

ขาดเรียน (ไม่ส่งใบลา)

ไม่ร้ายแรง

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

4

ทำความสกปรกในโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

5

แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

6

ทรงผมผิดระเบียบโรงเรียน

ไม่ร้ายแรง

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

7

นำสินค้ามาจำหน่ายในโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ร้ายแรง

5

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

8

มีโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

9

ใช้โทรศัพท์ในเวลาที่ไม่เหมาะสม

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

10

ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

11

ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่นำอุปกรณ์การเรียนมาหรือสร้าง
ความรบกวนเพื่อนร่วมห้องขณะเรียน

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

12

พูดเท็จจนทำให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

13

หนีเรียนทั้งวัน  หรือหนีเรียนบางวิชา

ร้ายแรง

10

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

14

ใช้วาจาไม่สุภาพ  ก้าวร้าวครูและบุคคลทั่วไป

ร้ายแรง

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

15

ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนและผู้อื่น

ร้ายแรง

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

16

เข้าไปมั่วสุมในสถานที่ไม่เหมาะสม

ร้ายแรง

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

17

ปลอมลายมือครู  ผู้ปกครอง  และบุคคลทั่วไป

ร้ายแรง

20

ครบ 3 ครั้งแจ้งผู้ปกครอง

18

เล่นการพนัน  หรือมีอุปกรณ์เล่นการพนัน

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

19

กลั่นแกล้ง  รังแก  บีบบังคับ  ขู่เข็ญ  อนาจาร  
โดยวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่น

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

20

ทะเลาะวิวาทหรือยุยงให้แตกความสามัคคี

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

21

พกพายาเสพติด  สื่อลามก  เข้ามาในโรงเรียน

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

22

ลักขโมย

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

23

พกพาอาวุธหรือวัตถุอื่น  เพื่อก่อการทะเลาะวิวาท

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

24

พกพา จำหน่าย เสพ สารเสพติด(บุหรี่  เหล้า  ของมึนเมา)

ร้ายแรง

30

แจ้งผู้ปกครอง

25

มีความประพฤติไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของ
สถาบันอย่างร้ายแรง

ร้ายแรง

50

แจ้งผู้ปกครอง

26

ค้า  เสพ  สารเสพติด  (ยาบ้า  เฮโรอีน  ฝิ่น  กัญชา  ฯลฯ)

ร้ายแรง

50

แจ้งผู้ปกครอง

27

ชู้สาว (แล้วแต่กรณี)

ร้ายแรง

30 - 50

แจ้งผู้ปกครอง