ระเบียบทรงผมนักเรียน                 นักเรียนชาย
              ให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม เช่น แบบผมรองทรง

 ระดับชั้นมัธยมตอนต้น

        1.1.1   ให้ตัดผมรองทรงสั้นโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 4 เซนติเมตร ไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ทำหรือตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน

               1.1.2   ห้ามไว้หนวด หรือเคราหรือไว้จอนผม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1.2.1   ให้ตัดผมรองทรงโดยใช้หวีรองตัด ด้านบนยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตรไม่หวีแสกกลาง ไม่ทาเจลหรือครีมทาผม ไม่ทำให้ตกแต่งเป็นทรงต่างๆ ที่ไม่เหมาะกับสภาพนักเรียน

1.2.2    ห้ามไว้หนวด หรือเครา หรือไว้จอนผม

                 นักเรียนหญิง

2.1    นักเรียนหญิงทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย 

2.2   กรณีนักเรียนไว้ผมสั้น ต้องยาวต่ำกว่าติ่งหูไม่เกิน 3 เซนติเมตร

2.3   ไม่ดัดหรือซอย ไม่มีเครื่องประดับทุกชนิด ในกรณีที่ไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยด้วยโบว์สีต่างๆ ตามกำหนดเท่านั้น

2.3.1   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้โบว์สีเทา

2.3.2   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้โบว์สีเทา

2.3.3   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้โบว์สีเทา

2.3.4   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้โบว์สีน้ำตาล

2.3.5   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้โบว์สีน้ำดำ

2.3.6   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้โบว์สีขาว

2.4   นักเรียนที่ไว้ผมสั้นต้องติดกิ๊บด้านหน้าด้วยกิ๊บสีดำให้เรียบร้อย

2.5   นักเรียนต้องตรวจทรงผมในสัปดาห์แรกของทุกเดือน

2.6   กรณีนักเรียนทำผิดระเบียบโดยการซอยผม ตัด ทำสีผม โรงเรียน จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง