ประวัติการศีกษา

พ.ศ. 2512     ป.4   โรงเรียนบ้านสันเทียะ (สุคนธ์วัฒนา)  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 25115   ป.7   โรงเรียนโนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2519     ม.ศ.3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ .โนนไทย  จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2522     ปวช.  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2523     ปวส.  วิทยาลัยเทค.โนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนิือ นครราชสีมา
พ.ศ. 2532     ค.บ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา