krujitnapa


ผลการเรียนรู้ + คำอธิบายรายวิชา

 

 

วิชา ง21204  เทคโนโลยีสารสนเทศ 2    ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

เรื่อง/ชื่อหน่วย

ผลการเรียนรู้

คะแนน 100

จุดประสงค์

ระหว่างภาค

ปลายภาค

รวม

80

10

10

100

สอบ

งาน

ปฎิบัติ

 

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft word

 

1. มีความรู้เบื้องต้นและสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word

 

7

2

1

10

3

3

1

การจัดแต่งเอกสาร

 

2. สามารถสร้างและจัดแต่งเอกสารเวิร์ดได้

 

29

8

3

40

7

12

10

การแทรกและวาดรูปภาพ

 

3. สามารถแทรกรูปภาพและวาดรูปภาพได้

 

21

-

3

24

6

10

5

การทำงานกับตาราง

 

4. สามารถแทรกและทำงานกับตารางได้

 

14

-

2

16

4

6

4

การพิมพ์งาน

 

5. สามารถพิมพ์งานเอกสารได้

 

9

-

1

10

3

4

2

 

คำอธิบายรายวิชา

ง21204 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2          กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                           เวลา 40 ชั่วโมง

 

 

ศึกษาบทบาทหน้าที่ นิยาม และความสำคัญของโปรแกรมประมวลผลคำ และฝึกทักษะทางด้านโปรแกรมประมวลผลคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ทักษะการใช้งานเบื้องต้น การใช้งานเอกสารและแก้ไขข้อความ   การจัดรูปแบบตัวอักษะและย่อหน้า  การใช้รูปภาพประกอบเอกสาร  การใช้กราฟิกแบบพิเศษ และ การสร้างและตกแต่งตาราง

ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ทักษะการใช้งานเบื้องต้น การใช้งานเอกสารและแก้ไขข้อความ   การจัดรูปแบบตัวอักษะและย่อหน้า  การใช้รูปภาพประกอบเอกสาร  การใช้กราฟิกแบบพิเศษ และ การสร้างและตกแต่งตาราง

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์ Microsoft Word 2010   สามารถจัดทำชิ้นงาน  ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีจิตสำนักและรับผิดชอบ

 

ผลการเรียนรู้ 5

1. มีความรู้เบื้องต้นและสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word

2. สามารถสร้างและจัดแต่งเอกสารเวิร์ดได้

3. สามารถแทรกรูปภาพและวาดรูปภาพได้

4. สามารถแทรกและทำงานกับตารางได้

5. สามารถพิมพ์งานเอกสารได้

 


โรงเรียนพิมายวิทยา
397 ม.14 ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 044-471105 โทรสาร 044-471282
E-mail:phimai@pm.ac.th , phimai.mty31@gmail.com

นโยบาย |
Generated 0.014856 sec.