ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายไพ  สินธุมา

พ.ม.

2491(รักษาการ)

2

นายเชื่อม  เจริญการ

พ.ม.

2492-2493

3

นายชิต  สามัคคี

พ.ม.

2493-2514

4

นายปรัชญา  ไวทยสุวรรณ

กศ.บ.

2515-2522

5

นายไพบูลย์  ภู่พงษ์พันธ์

กศ.บ.

2522-2524

6

นายปราศรัย  ชลวาสิน

กศ.บ.

2524-2529

7

นายจารุ  โรจน์รังสิมันตุ์

กศ.ม.

2529-2532

8

นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง

กศ.บ.

2532-2539

9

นายวิศิษฎ์  หิรัณยโกวิท

พบ.ม.

2539-2541

10

นายสมบัติ  จันทภูมิ

ค.ม.

2541-2541

11

นายมงคล  เดชวรรณ

กศ.ม.

2541-2547

12

นายเกษม  ประสิทธิ์นอก

กศ.บ.

2547-2549

13

นายประจักษ์   ธีรพงศธร

ค.ม.

2549-2557

14

นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง

กศ.ม.

2557-2563

15

นายชูชีพ  แรงใหม่

 

2563-ปัจจุบัน