ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายไพ  สินธุมา

2491(รักษาการ)

2

นายเชื่อม  เจริญการ

2492-2493

3

นายชิต  สามัคคี

2493-2514

4

นายปรัชญา  ไวทยสุวรรณ

2515-2522

5

นายไพบูลย์  ภู่พงษ์พันธ์

2522-2524

6

นายปราศรัย  ชลวาสิน

2524-2529

7

นายจารุ  โรจน์รังสิมันตุ์

2529-2532

8

นายธนศักดิ์  กระต่ายทอง

2532-2539

9

นายวิศิษฎ์  หิรัณยโกวิท

2539-2541

10

นายสมบัติ  จันทภูมิ

2541-2541

11

นายมงคล  เดชวรรณ

2541-2547

12

นายเกษม  ประสิทธิ์นอก

2547-2549

13

นายประจักษ์   ธีรพงศธร

2549-2557

14

นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง

2557-2563

15

นายชูชีพ  แรงใหม่

2563-2566

16

นายชูชาติ  อยู่สอาด

2566-ปัจจุบัน