หน่วยที่ 6 การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันแบบโครงงาน