- ศึกษาขั้นตอนการใช้งานตามคู่มือการเปิดใช้งานระบบ OBECMAIL.ORG นี้

-สำหรับคุณครูที่ไม่มีรายชื่อ /ไม่มี

useraccount

 จะสามารถใช้งานได้ประมาณเดือน พ.ค 2560 และจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
- ผู้ที่มี user account แล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบ OBECMAIL.ORG โดยใช้ข้อมูลดังนี้

       user account  (ชื่อบัญชีอีเมล์)           :   xxxxx@obecmail.org
       password (รหัสผ่านครั้งแรก)            :    Obecmail60 

 *** หลังจากเข้าระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่านตามตัวอย่างแล้วระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ แทนที่รหัสผ่านเดิม กรุณากรอก รหัสผ่านใหม่ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และรหัสผ่าน ควรมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข ประกอบกัน และโปรดจดรหัสผ่านไว้ด้วย