กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางปวีณา  จันทร์คำวงษ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอารยา รอดพิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู

นางปาริยา พงษ์นิยะกูล
ตำแหน่ง ครู

 นางเบญจวรรณ คล่องชอบ
ตำแหน่ง ครู
 
นางพรทนา แขพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางพนารัตน์ มะลิงาม
ตำแหน่ง ครู

นางวนิดา ศรีนุชศาสตร์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรมณภัทร เหลือสุข 
ตำแหน่ง ครู

นายพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวโสภา  สุรัยรัตน์
ตำแหน่ง ครู


นางสาวสาวีตรี แก้วเก่ง
ตำแหน่ง ครู


นางสาวกัลยารัตน์  กาศเกษม
ตำแหน่ง ครู
 
นางสาวสุชาดา  สินปรุ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุวรรณี   พูนดี
ตำแหน่ง ครู

นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทวิรชา  พิมเสน
ตำแหน่ง ครู

นายธีรเดช  ปรุงเรือน
ตำแหน่ง ครู

นางพรวริษฐา อุตส่าการ
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
ตำแหน่ง ครู


นางสาวประภัสสร บุญไชย
ตำแหน่ง ครู


นางสาวจินตวีร์  ผายพิมาย
ตำแหน่ง ครู

นางสาวญาณิศา  หันชัยศรี
ตำแหน่ง ครู


นางสาวปวีณา  จันนอก
ตำแหน่ง ครู


นางสาวณัฐพร  เดชขุนทด
ตำแหน่ง ครู

นายธนาธิป  บัวเทศ
ตำแหน่ง ครู

 


นางสาวกนกอร  จันทรจิต
ตำแหน่ง ครู