กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

 ว่าที่ ร.ต.ทวีทัต ทองไวย์
ตำแหน่ง ครู 
หัวหน้างานแนะแนว

 

นางสาวทัศนา  พู่ทอง
ตำแหน่ง ครู


นางสาววิภารัตน์  ลาดจันทึก
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุกัญญา  รอบคอบครบุรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 

นางสาวกุลปรียา  หาญมนตรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง